SİM KÜLTÜR SANAT
PROF. NİLGÜN SİM SÜLDÜR FOTOĞRAF ÖDÜLÜ
1. BELGESELFOTOĞRAF YARIŞMASI

 

1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

 1. a.Yarışmanın amacı Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Fotoğraf ve Fotoğraf-Video bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin fotoğraf projelerinin desteklenmesi, Genç sanatçıların eserlerini yurt içi ve yurt dışı sanat galerilerinde sergileyerek dünyaya açılmalarını sağlamak. 
 2. b.Yarışmanın konusu: Serbest Konulu Belgesel Fotoğraf Projesi

2. YARIŞMA ORGANİZASYONU

      Yarışma, SİM KÜLTÜR SANAT tarafından düzenlenmektedir.

3. YARIŞMA KATEGORİ / BÖLÜMLERİ:

 • Dijital (Sayısal) Belgesel Fotoğraf Projesi  

4. YARIŞMA KOŞULLARI:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışma; düzenleyici kurum SİM KÜLTÜR SANAT çalışanları, Düzenleme Kurulu, yarışma sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik Üniversitelerin (KKTC dahil) Fotoğraf, Fotoğraf ve Video bölümlerinde Önlisans veya Lisans düzeyinde halen eğitimine devam eden  öğrenciler katılabilir. (Öğrenci belgesinin gönderilecek dosyaya eklenmesi gerekiyor.)
 3. Fotoğraf eğitimini Önlisans veya Lisans düzeyinde tamamlayan mezunlar mezuniyet tarihi 2021 yılı ve sonrası olmak şartıyla yarışmaya katılabilir. (Mezuniyet belgesinin gönderilecek dosyaya eklenmesi gerekiyor.)
 4. Katılımcılar bir Belgesel Fotoğraf projesi – portfolyosu ile katılabilir. Gönderilecek portfolyo en az 5 en fazla 12 fotoğraf olacak şekilde düzenlenmeli. Tek fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 5. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan (sergileme hariç) ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 6. Belgesel Fotoğraf Projesi / Portfolyosu kategorine gönderilecek Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler makul karşılanır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler ve desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. 
 7. Fotoğraf Grubu olarak yarışmaya katılacak olanların ödül almaları halinde kazandıkları ödül grup üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılır. 
 8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. 
 10. Kural ihlallerinde yaptırımlar uygulanır. SİM KÜLTÜR SANAT  Etik Kurulu, ilgili yarışmada eser veya eserlerin kural ihlali şikâyeti nedeniyle gerekli incelemeleri yaparak, konuyu sonuca bağlar. Kural ihlalinin kesinleşmesi ile SİM KÜLTÜR SANAT Etik Kurulu eser sahibinin kısıtlanacağı süreyi belirler. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 8 (sekiz) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 11. SİM KÜLTÜR SANAT sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum sorumlu değildir. SİM KÜLTÜR SANAT; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 
 12. SİM KÜLTÜR SANAT, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.

5. TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak SİM KÜLTÜR SANAT’a ait olacaktır.
 2. SİM KÜLTÜR SANAT bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, galerilerde sergileme, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek (fotoğraf ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); SİM KÜLTÜR SANAT tarafından kitap olarak basılabilecektir. Ödül, Sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun SİM KÜLTÜR SANAT’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca SİM KÜLTÜR SANAT; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 3. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir. 
 4. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğraſta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak SİM KÜLTÜR SANAT ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 5. Yarışmada seçici kurulun aldığı karar esastır.

6. DİĞER HUSUSLAR:

 1. Fotoğraflar seçici kurula bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Seçici kurulun seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, seçici kurul üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 2. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve SİM KÜLTÜR SANAT’ın istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
 3. SİM KÜLTÜR SANAT e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda SİM KÜLTÜR SANAT hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 4. Yarışma sonuçları SİM KÜLTÜR SANAT’ ın  web adresinde ve sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. 
 5. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap (katalog) haline getirilecektir.
 6. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda SİM KÜLTÜR SANAT, seçici kurul  kararları geçerlidir.
 7. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

7. ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir. 
 2. Yarışma fotoğraflarının yarisma.simkultursanat@gmail.com adresine Wetansfer yöntemi ile gönderilmesi gerektedir.
 3. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır.
 4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 300 DPI çözünürlükte, Adobe Photoshop uygulamasında 8-12 sıkıştırma oranı veya karşılığı kalitede kaydedilmeli, uzun kenar en az 3600 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 megabayttan az olmamalı, 4 megabaytı de geçmemelidir.
 5. Proje – Portfolyo Klasör adı olarak 5 basamaklı bir rumuz oluşturmalısınız.  Klasör adının buna benzer karakterler içermediğinden emin olun; “> </ *.,:;?%&””.
 6. Fotoğraflarınızı ‘’rumuz_foto-1, rumuz_foto-2’’ gibi gösterim sırasına göre isimlendirme yapmalısınız. 
 7. Başvuru için gönderilecek klasör; Başvuru formu(Ek-1) Öğrenim belgesi(Pdf), mezuniyet belgesi(Pdf) ve  Fotoğrafları içermeli.

8. SEÇİCİ KURUL

 • Ercan Arslan – Foto Muhabiri 
 • Yusuf Darıyerli – Fotoğraf Sanatçısı
 • Abdullah Kırbaş – Fotoğraf Sanatçısı
 • Ozan Yavuz – Akademisyen / Fotoğrafçı 
 • Derviş Zaim – Yönetmen

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu belirlenen yeni bir tarihe ertelenir. Mücbir sebeplerden dolayı seçici kurul üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı çevrimiçi olarak yapılabilir.

9. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 20 Aralık 2023, Çarşamba Saat 23.00

Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 23 Aralık 2023,

Sonuç Bildirim Tarihi : 26 Aralık 2023,

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 26 Mart 2024,

10. ÖDÜLLER

Belgesel Fotoğraf Projesi / Portfolyosu 

Başarı Ödülü: 10.000₺ / 1 adet

Sergileme : 3000₺ /  Sergilenecek proje sayısı katılımcı sayısına bağlı olarak yarışma komitesi tarafından belirlenecektir.  

BAŞVURU ADRESİ VE YARIŞMA SEKRETERYASI

SİM KÜLTÜR SANAT

Yetkili Kişi : İsmail COŞKUN

Telefon : 0554 6824228

E-Posta : yarisma.simkultursanat@gmail.com

 

ŞARTNAME İNDİR!

SİM KÜLTÜR SANAT
PROF. NİLGÜN SİM SÜLDÜR FOTOĞRAF ÖDÜLÜ
1. BELGESELFOTOĞRAF YARIŞMASI

 

 ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir. 
 2. Yarışma fotoğraflarının yarisma.simkultursanat@gmail.com adresine Wetansfer yöntemi ile gönderilmesi gerektedir.
 3. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır.
 4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 300 DPI çözünürlükte, Adobe Photoshop uygulamasında 8-12 sıkıştırma oranı veya karşılığı kalitede kaydedilmeli, uzun kenar en az 3600 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 megabayttan az olmamalı, 4 megabaytı de geçmemelidir.
 5. Proje – Portfolyo Klasör adı olarak 5 basamaklı bir rumuz oluşturmalısınız.  Klasör adının buna benzer karakterler içermediğinden emin olun; “> </ *.,:;?%&””.
 6. Fotoğraflarınızı ‘’rumuz_foto-1, rumuz_foto-2’’ gibi gösterim sırasına göre isimlendirme yapmalısınız. 
 7. Başvuru için gönderilecek klasör;
  1. Başvuru formu(Ek-1)
  2. Öğrenim belgesi(Pdf),
  3. Mezuniyet belgesi(Pdf) ve 
  4. Belgesel Proje Fotoğraflarını içermeli.

 

BAŞVURU FORMU İNDİR

SİM KÜLTÜR SANAT
PROF. NİLGÜN SİM SÜLDÜR FOTOĞRAF ÖDÜLÜ
1. BELGESELFOTOĞRAF YARIŞMASI

 

SEÇİCİ KURUL (JÜRİ)
(Soyad alfabetik sıraya göre)

 • Ercan Arslan – Foto Muhabiri 
 • Yusuf Darıyerli – Fotoğraf Sanatçısı
 • Abdullah Kırbaş – Fotoğraf Sanatçısı
 • Ozan Yavuz – Akademisyen / Fotoğrafçı 
 • Derviş Zaim – Yönetmen

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu belirlenen yeni bir tarihe ertelenir. Mücbir sebeplerden dolayı seçici kurul üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı çevrimiçi olarak yapılabilir.

SİM KÜLTÜR SANAT
PROF. NİLGÜN SİM SÜLDÜR FOTOĞRAF ÖDÜLÜ
1. BELGESELFOTOĞRAF YARIŞMASI

 

ÖDÜLLER

Belgesel Fotoğraf Projesi  

Başarı Ödülü: 10.000₺ / 1 adet

Sergileme : 3000₺ /  Sergilenecek proje sayısı katılımcı sayısına bağlı olarak yarışma komitesi tarafından belirlenecektir.  

SİM KÜLTÜR SANAT
PROF. NİLGÜN SİM SÜLDÜR FOTOĞRAF ÖDÜLÜ
1. BELGESELFOTOĞRAF YARIŞMASI

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 20 Aralık 2023, Çarşamba Saat 23.00

Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 23 Aralık 2023,

Sonuç Bildirim Tarihi : 26 Aralık 2023,

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 26 Mart 2024,

SİM KÜLTÜR SANAT
PROF. NİLGÜN SİM SÜLDÜR FOTOĞRAF ÖDÜLÜ
1. BELGESELFOTOĞRAF YARIŞMASI

 

BAŞVURU ADRESİ VE YARIŞMA SEKRETERYASI

SİM KÜLTÜR SANAT

Yetkili Kişi : İsmail COŞKUN

Telefon : 0554 6824228

E-Posta : yarisma.simkultursanat@gmail.com